×
logo
Cael Dyfyniad am ddim
Cyswllt Sgwrsio Gyda Ni

Ymgynghoriad Llawfeddygaeth Bariatreg  

Mae yna lawer o ffactorau a all effeithio ar y costau

 • Mathau o Lawfeddygaeth yn cael eu perfformio
 • Profiad y llawfeddyg
 • Dewis o ysbyty a Thechnoleg
 • Cost adfer ar ôl llawdriniaeth
 • Gall Cwmpas Yswiriant effeithio ar gostau allan o boced unigolyn
Cael Ymgynghoriad Am Ddim

Ymgynghoriad Llawfeddygaeth Bariatreg  

Mae yna lawer o ffactorau a all effeithio ar y costau

 • Mathau o Lawfeddygaeth yn cael eu perfformio
 • Profiad y llawfeddyg
 • Dewis o ysbyty a Thechnoleg
 • Cost adfer ar ôl llawdriniaeth
 • Gall Cwmpas Yswiriant effeithio ar gostau allan o boced unigolyn
Cael Ymgynghoriad Am Ddim

Mae yna lawer o ffactorau a all effeithio ar y costau

 • Mathau o Lawfeddygaeth yn cael eu perfformio
 • Profiad y llawfeddyg
 • Dewis o ysbyty a Thechnoleg
 • Cost adfer ar ôl llawdriniaeth
 • Gall Cwmpas Yswiriant effeithio ar gostau allan o boced unigolyn
Cael Ymgynghoriad Am Ddim

Ymgynghoriad Llawfeddygaeth Bariatreg dramor

Ymgynghoriad Ysbytai Llawfeddygaeth Bariatreg

Cliciwch yma

Gordewdra gall arwain at nifer o broblemau iechyd a allai fod yn niweidiol os na chymerir camau i golli pwysau, gan gynnwys diabetes, clefyd y galon, colesterol uchel a phwysedd gwaed uchel. Mae llawer o bobl yn gallu colli pwysau trwy fynd ar ddeiet ac ymarfer corff, gan leihau eu siawns o ddatblygu materion iechyd. I eraill, fodd bynnag, yn syml, nid yw'n bosibl mynd i'r afael â gordewdra gan ddefnyddio'r dulliau hyn, a daw llawfeddygaeth bariatreg yn opsiwn.

Llawdriniaeth bariatrig yw'r term ar gyfer grŵp o weithdrefnau sy'n anelu at gynorthwyo colli pwysau. Ymgeiswyr addas ar gyfer llawfeddygaeth bariatreg yw'r rhai sydd â mynegai màs y corff (BMI) o dros 40, neu rhwng 35-40 â chyflyrau iechyd ychwanegol fel diabetes, a'r rheini sydd wedi ceisio dulliau traddodiadol o golli pwysau yn aflwyddiannus. Er bod y dulliau a'r technegau triniaeth yn amrywio, mae'r rhan fwyaf o weithdrefnau llawfeddygaeth bariatreg yn gweithio trwy gyfyngu ar allu'r stumog naill ai dros dro neu'n barhaol. Mae hyn yn arwain at gymeriant is o galorïau ac yn arwain at golli pwysau yn gyflymach. Mae hefyd yn helpu cleifion i osgoi goryfed a lleihau maint dognau. Er bod cyfradd llwyddiant uchel mewn llawfeddygaeth bariatreg, dim ond os caiff ei chyfuno ag ymarfer corff rheolaidd a diet cytbwys y mae'n effeithiol. Gyda chymaint o wahanol driniaethau llawfeddygaeth bariatreg ar gael, mae'n anodd gwybod pa un a allai fod yn iawn i chi. Mae pob gweithdrefn yn addas ar gyfer gwahanol amgylchiadau personol a nodau colli pwysau. Ymgynghori ag arbenigwr llawfeddygaeth bariatreg yw'r ffordd orau i ddarganfod pa ddull sydd fwyaf priodol.

MATHAU O LLAWFEDD BYWYD GASTRIC LLAWFEDDYGOL BARIATRIG

Y weithdrefn llawfeddygaeth bariatreg fwyaf poblogaidd yw llawdriniaeth ffordd osgoi gastrig, lle mae'r stumog wedi'i rhannu'n ddau goden wahanol. Mae un o'r adrannau wedi'i chlymu i ffwrdd o weddill y stumog a dim ond i'r cwdyn lleiaf y gall bwyd deithio, sy'n lleihau gallu'r stumog. Bydd bwyd hefyd yn osgoi'r coluddyn bach, a all arwain at broblemau gydag amsugno maetholion - bydd angen i lawer o gleifion llawfeddygaeth ffordd osgoi gastrig gymryd atchwanegiadau dietegol am weddill eu hoes i wneud iawn am hyn. Mae'r feddygfa'n para tua 4 awr, gyda chyfnod adfer o tua 2 wythnos.

LLAWER GASTRIC SLEEVE

Fel arall, a elwir yn gastrectomi llawes, mae llawfeddygaeth llawes gastrig hefyd yn rhannu'r stumog yn godenni a dim ond ar gleifion â BMI o dros 40 oed y caiff ei pherfformio. Gyda'r math hwn o lawdriniaeth bariatreg, fodd bynnag, mae'r darn rhanedig o'r stumog yn cael ei dynnu'n barhaol. Bydd gallu'r stumog yn cael ei leihau oddeutu 20%. Mae gweithdrefnau gastrectomi llawes yn tueddu i ddod â chanlyniadau mwyaf dramatig yr holl weithdrefnau llawfeddygaeth bariatreg, gyda cholli pwysau disgwyliedig o tua thri chwarter y pwysau gormodol. Mae llawdriniaeth llawes gastrig yn cymryd hyd at 4 awr

BALLOON GASTRIC

Mae balŵn gastrig yn opsiwn i unrhyw un nad yw am ymrwymo i weithdrefn llawfeddygaeth gastrig barhaol. Mae balŵns gastrig yn rhai dros dro a gellir eu tynnu, ac felly fe'u gwelir fel cam cyntaf tuag at fwy o driniaethau llawfeddygaeth gastrig. Perfformir y driniaeth gydag esthetig tawelyddol neu leol, gyda'r balŵn datchwyddedig yn cael ei basio trwy'r geg a'r oesoffagws i'r stumog. Yna rhoddir toddiant halwynog, sy'n golygu bod y teimlad o'r stumog yn llawn yn llawer cyflymach na'r arfer. Mae hyn fel arfer yn arwain at golli pwysau gormodol o tua 25%.

Pa weithdrefnau llawfeddygaeth bariatreg y gallaf ddod o hyd iddynt ledled y byd? Gastrectomi llawes yn Ffordd Osgoi Gastric Emiradau Arabaidd Unedig yn y Balŵn Gastric Emiradau Arabaidd Unedig yn yr Emiradau Arabaidd Unedig Am ragor o wybodaeth, darllenwch ein Canllaw Cost Llawfeddygaeth Bariatreg.,

Cais am Callback
Ymgynghoriad Ysbytai Llawfeddygaeth Bariatreg
Ysbyty Indraprastha Apollo
Sefydliad y Galon Fortis Escorts
Saket Ysbyty Super Super Speciality
Gweld Pob Ysbyty

Yr Ysbytai Gorau ar gyfer Ymgynghoriad Llawfeddygaeth Bariatreg

Fideos Ymgynghori Llawfeddygaeth Bariatreg

Dal i fethu dod o hyd i'ch gwybodaeth

Cysylltwch â'n tîm Delight Patient i gael cymorth arbenigol 24/7.

Angen Cymorth?

Cliciwch yma

Angen cymorth ?

anfon Cais